BESCHERMINGSBEWIND

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare personen te beschermen tegen misbruik of bij grote financiële problemen zoals problematische schulden.

Op verzoek van de cliënt benoemt de kantonrechter de beschermingsbewindvoerder die vervolgens de financiële zaken voor en samen met de cliënt behartigt.

Wat zijn de gevolgen?

In de aanvraag voor beschermingsbewind wordt aangegeven welke goederen (lees: geld en bezittingen zoals spaargeld, inkomen, woning) van iemand beheerd gaan worden. De kantonrechter stelt deze goederen onder bewind. Dit betekent dat de cliënt niet meer als enige over zijn geld en bezittingen mag beslissen. 

De cliënt mag contracten afsluiten of aankopen op afbetaling doen maar de beslissingen moeten samen met de beschermingsbewindvoerder worden genomen. Bij een verschil van mening beslist de kantonrechter.

De cliënt mag wel zelf een testament maken, stemmen, trouwen of beslissen over medische behandelingen. De beschermingsbewindvoerder gaat namelijk niet over deze persoonlijke zaken. Hij beperkt zich tot financiële zaken.

 

De cliënt is dus handelingsbevoegd èn handelingsbekwaam maar beschikkingsonbevoegd.    

Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

INKOMENSBEHEER

Wat is inkomensbeheer?

Onder inkomensbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen of daar moeite mee hebben kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt. Budget Safe is zo’n organisatie.  

Het inkomen komt binnen bij de budgetbeheerder. Deze zorgt voor de betaling van vaste lasten en, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, binnenkomende rekeningen. Dit wordt tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget. 

De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente via bijzondere bijstand.  Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 120 %) kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

VOOR WERKGEVERS​

In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers met financiële problemen explosief gestegen, waardoor u als werkgever hier vast al mee te maken hebt gehad, bijvoorbeeld via loonbeslagen. Niet alleen zijn deze zeer vervelend voor uw werknemer, maar het zorgt ook voor u voor extra werk op de salarisadministratie. Vaak is er weinig kennis over eventuele gevolgen voor het verkeerd afhandelen van een informatieverzoek van de deurwaarder. Kortom, financiële problemen van uw werknemers hebben negatieve effecten voor uw bedrijf!

Een werknemer met schulden neemt zijn zorgen immers mee naar het werk. Dit kan zich onder andere uiten in de volgende effecten:

  • Hoger (ziekte-)verzuim en verlies van productiviteit (tot wel 20%) doordat men privé zaken in werktijd regelt en mentaal gebukt gaat onder de last van de financiële problemen

  • Extra belasting van de salarisadministratie en personeelsafdeling, bijvoorbeeld vanwege loonbeslagen en verzoeken om voorschotten op het salaris

  • Grotere kans op fraude en diefstal

Wat kunt u eraan doen als werkgever? 

Het beste kunt u dit thema bespreekbaar maken in uw bedrijf. U kunt uw werknemers informeren via nieuwsbrieven, een mail daarover naar iedereen sturen of posters ophangen. U kunt ook een actieve rol spelen bij het daadwerkelijk oplossen van deze problemen. U kunt zich voorstellen dat wanneer u een onmisbare werknemer in uw bedrijf heeft u deze niet makkelijk kan missen. Als deze zich dan ineens vaak ziek meldt, minder geconcentreerd is en daarna ook nog ook een loonbeslag bij u binnenkomt, dan wilt u misschien uw extra best doen om deze werknemer te helpen.

Wat kan Budget Safe voor u doen?

Afhankelijk van hoeveel u zich wilt inzetten, kan Budget Safe een traject voor uw werknemer opzetten. Dit begint altijd met een persoonlijk gesprek waarbij wij de situatie van uw werknemer in kaart brengen. De verdere aanpak hangt af van de complexiteit van de problematiek, de mate waarin u het probleem wenst op te lossen en de mate van bereidheid van uw werknemer om zelf dingen op te pakken.

© 2020 BudgetSafe.nl

Website realisatie iMDH.nl